Skip to content

LEARN IGBO – Basic commands – #7

Write

Expressing basic commands in Igbo

 

IGBO

ENGLISH
Nyé m ākā gi. Give me your hand
 
Gwà m áhà (/áfà) gí. Tell me your name
 
Gbá yā nkịtị. Pay him/her no attention (Ignore him/her)
 
Kwé m n’ākā. Shake my hand
 
Sí ébé à. Go/come this way.
Hụ (/F) nà íhé(/ife) níīlē (/níīnē) gàrà nkè ọmá. See to it that everything goes well
 

Read More »LEARN IGBO – Basic commands – #7