OKWU Summer News

Igbo Festival – Lee Valley 

OkwuCrew – Chiizii’s Igbo Themed Art Showcase

OkwuCrew – Chinny launches Igbo Youth Group: IGBOLITES