LEARN IGBO – Basic commands – #7

Write

Expressing basic commands in Igbo

 

 

 

 

 

IGBO

ENGLISH
Nyé m ākā gi. Give me your hand
 

 

Gwà m áhà (/áfà) gí. Tell me your name
 

 

Gbá yā nkịtị. Pay him/her no attention (Ignore him/her)
 

 

Kwé m n’ākā. Shake my hand
 

 

Sí ébé à. Go/come this way.

 

Hụ (/F) nà íhé(/ife) níīlē (/níīnē) gàrà nkè ọmá. See to it that everything goes well
 

 

Continue reading “LEARN IGBO – Basic commands – #7”