Site icon

Learn Igbo: Question Words (Who onye, what gini…etc)

We will be updating this page soon!

VOCABULARY

Anyị ga-asụ asụsu Igbo – We’re going to speak Igbo

Aha m wụ/bụ Ugonna –  My name is Ugonna

__________________________________________________________

QUESTION WORDS

WHO – ONYE

WHAT – GỊNỊ

WHERE – EBEE / OLE EBEE

WHEN – MGBE OLE

WHICH – KEDU NKE

HOW – KEDU

__________________________________________________________

Who – Onye

Onye were anụ n’ofe? – Who took the meat from the soup?

Onye bụ onye ahụ? – Who is that?

What – Gịnị

Gịnị ka ị n’eme – What are you doing?

Where – Ebee / Ole eebe

Ebee ka ị n’aga? – Where are you going?

Ebee ka ị chọ(rọ) igu akwụkwọ? – Where do you want to study?

When – Kemgbe/ Mgbe ole

Mgbe ole ka ị ga-abata? – When are you coming back?

Mgbe ole ka ị ga na/la? – When are you leaving

Which – Kedu nke

Kedu nke ka ị chọrọ? – Which one do you want?

Ke nke ị chọrọ? – which (one) do you want?

How – Kedu

Ke k’ị mere? – How are you?

Ke kwanụ? – What’s up?

BACK TO MAIN PAGE: https://okwuid.com/learnigboonline/ 

Exit mobile version