Site icon

LEARN IGBO – Basic commands – #7

We will be updating this page soon!

Expressing basic commands in Igbo

 

IGBO

ENGLISH  
Nyé m ākā gi. Give me your hand  
  https://okwuid.com/wp-content/uploads/2018/03/1-nye-m-aka-gi.mp3?_=1  
     
Gwà m áhà (/áfà) gí. Tell me your name  
  https://okwuid.com/wp-content/uploads/2018/03/2-gwa-m-aha-gi.mp3?_=2  
     
Gbá yā nkịtị. Pay him/her no attention (Ignore him/her)
  https://okwuid.com/wp-content/uploads/2018/03/3-gba-ya-nkiti.mp3?_=3  
     
Kwé m n’ākā. Shake my hand  
  https://okwuid.com/wp-content/uploads/2018/03/4-kwe-m-n-aka.mp3?_=4  
     
Sí ébé à. Go/come this way.  
https://okwuid.com/wp-content/uploads/2018/03/5-si-ebe-a.mp3?_=5  
     
Hụ (/F) nà íhé(/ife) níīlē (/níīnē) gàrà nkè ọmá. See to it that everything goes well  
  https://okwuid.com/wp-content/uploads/2018/03/6-hu-na-ihe-nile-gaara-nke-oma.mp3?_=6  

VOCABULARY

IGBO ENGLISH
   
Nyé  Give
Gwà Tell
Gbá An expression of “movement” in this context but has different meanings
Kwé Shake (or “agree” in this context but has different meanings)
Go in this context
Hụ To see
   
m Me
gi You
ya He/She/It
   
ākā hand
áhà/afa name
nkịtị Silence*
ébé there/here
íhé/ife thing
níīlē all
íhé/ife níīlē everything
gàrà to go
nkè this
ọmá good

BACK TO MAIN PAGE: https://okwuid.com/learnigboonline/ 

Exit mobile version